2011. július 24., vasárnap

SAKKBAN HASZNÁLT FOGALMAK

akadály     olyan sakkfigura, amely egy saját másik sakkfigurának elállja a tűzvonalát.
alapsor     a sakktáblán a játékosok felé eső első sor, tehát az első és a nyolcadik sor. Az alapsoron állnak a tisztek.
áldozat     saját sakkfigura leütésének megengedése átmeneti ~, minőség~, pozíciós ~, anyagi ~.
állás (pozíció)     az összes sakkfigura sakktáblán elfoglalt pozíciója.
anyag     tágabb értelemben a sakkjátszma összes sakkfigurája; szűkebb értelemben a két fél rendelkezésére álló összes sakkfigura. 

armageddon valamelyik fél győzelmét garantáló játék, amelyben a döntetlen sötét győzelmének számít, ugyanakkor világos némi időelőnyt kap  
átló     a sakktábla egymást ferdén követő mezői, lásd. még nagyátló.
átlónyitás     olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy átlót felszabadítani a saját tisztek számára.
átlózárás     olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy átlót eltorlaszolni az ellenséges tisztek elől.
átmeneti áldozat     olyan áldozat, mely kombináció bevezető lépése is egyben, és amit a kombináció végén visszanyernek.
blokál     az egyik sakkjátékos elveszi az ellenfél egy sakkfigurájának összes lehetséges lépését, pld.: a blokált gyalog előmenetelét tiszt akadályozza.
bútorraktár     az alapsoron maradt tisztek gyűjtőneve, melyek egymást akadályozzák, tervszerűtlenül fejlődtek.
centrum     a sakktábla szimmetriai középpontja, a négy cetrum-mező összefoglaló neve (tágabb értelemben 8 mező).
centralizálás     az a manőver, mellyel a játékos a cetrum-mezőkre állítja a tisztjeit.
centrumrobbantás     a centrumban végrehajtott gyalogáttörés.
centrummező     a sakktábla közepén lévő négy mező (a d4, e4, d5, e5 mezők, tágabb értelemben a c4, c5, f4, f5 mezők is centrummezőnek számítanak).
csel     olyan megnyitási változat, ahol a világos színnel játszó játékos anyagi áldozatot hoz fejlődési előnyért cserébe.
csendes lépés     olyan védhetetlen fenyegetéseket létrehozó lépés, amelyik se nem sakk, se nem ütés, sem nem direkt tiszttámadás.
csere     olyan ütésváltás, ahol a játékosok egy lépésváltás alatt ugyanolyan minőségű figurát ütnek le.
döntetlen igény     az egyik sakkjátékos a versenybírótól döntetlent kér háromszori lépésismétlés vagy háromszori tükörkép miatt, amit, ha a döntetlen igény jogos, a versenybírónak meg kell adnia. Gyorsított befejezésű sakkjátszmában az utolsó két percben lehet döntetlent igényelni, akkor, ha az ellenfél nem játszik nyerésre, vagy ha az ellenfél nem tud nyerni a rendelkezésére álló anyag mellett; ilyenkor a versenybíró halasztott döntést hoz, vagyis felszólítja a döntetlent igénylő felet, hogy folytassa a partit, és bizonyítsa be a hátralévő gondolkodási idő alatt, hogy jogos a döntetlen igénye.
dupla gyalog  olyan gyalogállás, amikor két (azonos színű) gyalog van ugyanazon a vonalon 
elméleti döntetlen     olyan állás, amelyik mindkét fél helyes játéka esetén döntetlenre vezet. 
egyensúly     a sakkjátszmában az előnyök/hátrányok viszonyában használt háromféle egyensúly gyűjtőszava. Háromféle egyensúly létezik, anyagi egyensúly, pozíciós egyensúly és időbeli egyensúly.
elemzés     egy már lejátszott sakkjátszma utánjátszása.
ellen csel     sötét világos cseljátékát ellenáldozat felkínálásával hárítja el, fejlődési előny megszerzésének reményében.
ellentámadás     a támadásra adható egyik válasz, melynek során a támadó fél támadását az ellentámadó fél nem védekezéssel kívánja megakadályozni, hanem a támadó fél másik figurájának viszont támadásával védi annak fenyegetését, vagy a támadó fél egyik szárnyon végrehajtott támadására a másik szárnyon vezetett támadással, vagy centrumrobbantással válaszol.
elnézés     a sakkozó egyik figurájának véletlenül ütésbe helyezése, vagy fenyegetés nem észre vétele.
élőpont     Dr. Élő Árpád matematikus által kidolgozott teljesítménymérő rendszer nevéből köznevesült, a sakkozók egymáshoz viszonyított teljesítményét kifejező pont. A nemzetközi viszonylatban leginkább ez az értékszám-számítási mód terjedt el. Külföldön ELO-nek ismerik.
elterelés     egy sakkfigura kényszerítő erejű elterelése egy adott mezőről.
en passant     menet közbeni ütés
eprészés     azt nevezzük eprészésnek, ha egy sakkjátékos a következmények mérlegelése nélkül elkezdi leütni az ellenfél megtámadott, de meg nem védett gyalogjait.
fejlődés     a megnyitás fő célja, a sakkfigurák játékba hozása.
fejlődési előny     ha valamelyik játékos több sakkfigurát hozott játékba.
feladás     az egyik lehetséges játszmavégződés. Az egyik játékos elismeri, hogy a másik játékos döntő előnybe került, nem várva be a mattot. A feladó fél veszít, nem kap pontot, a másik játékos egy pontot kap.
feladvány     olyan, állás, melyben fonalas folytatás van, gyakran kombináció van, és amelyet feladványszerző állított elő. A lépésen lévő fél van megadva, és gyakran az, hogy hány lépés alatt éri el a feladványban meghatározott célt (pld.: matt adás, döntetlen elérése stb.)
felfedés     egy sakkfigura megtámadása azáltal, hogy egy másik sakkfigura ellépésével megnyitja egy eddig tűzvonalában általa korlátozott sakkfigura tűzvonalát.
felfedett sakk     felfedéssel adott sakk (a felfedéssel megtámadott sakkfigura a király).
feloldás     a kötés megszüntetése.
fenyegetés     olyan lépés lehetőségének megteremtése, amely közvetlenül vagy kombinációval előny szerzésére vezet.
FIDE     betűszó, jelentése: Fèdèration Internationale des Echess, Nemzetközi Sakkszövetség. 1924-ben alapították Pierre Vincentnek, a francia sakkszövetségnek kezdeményezésére. A sakkszabályokkal, a nemzetközi értékszámokkal, a nemzetközi címekkel, a sakkjáték egyéb területeivel foglalkozik.
fogott figura     szándékosan megérintett vagy megfogott figura; ha saját figura, kötelező vele lépni, ha ellenséges figura, kötelező ütni.
fojtott matt     olyan matt, amikor a sakkot kapó király azért nem tud a sakkból ellépni, mert saját figurái veszik körül, és elveszik tőle a mezőket. Szűkebb értelemben csak a huszárral lehet fojtott mattot adni.
fonalas     olyan lépéssorozat, amelyek minden változatban ugyanazt az eredményt hozza.
futópár     a két futó együttes neve.
függőzik     ige régebben, ha egy sakkjátszma nem ért véget a megjelölt ideig, függőállást vettek fel. Ennek lényege, hogy a lépésen levő fél a saját gondolkodási idejének terhére lead egy függőlépést, és mikor a sakkjátszmát folytatják, azt a lépést kell megtennie.
gondolkodási idő     egy játszmán belül a lépésenként vagy kötött mennyiségű lépés-páronként felhasználható idő; vö. időtúllépés, minősítő verseny, sakkóra.
gyalogáttörés     egy gyalog útjának megtisztítása egy vagy több gyalog feláldozása árán.
gyalogék     az ellenfél állásába behatolt, gyaloggal védett gyalog.
gyaloglánc     egymást védő gyalogok sora.
gyalogszerkezet     a gyalogok elhelyezkedése a sakktáblán.
gyalogsziget     olyan gyalogok sora, melyek képesek egymást védeni, valamint az egyedülálló gyalog is külön gyalogszigetet alkot. Az elnevezés Capablanca-tól ered.
gyalogvilla     gyalog által adott kettős támadás
háromszori lépésismétlés     olyan lépéssorozat, melynek során mindkét fél háromszor ugyanazt a lépéspárt teszi meg.
háromszori tükörkép     olyan állás, ami megelőzően már kétszer előfordult (beleértve, hogy a lépéslehetőségek száma nem változott, ill. ugyanaz a fél van lépésen).
helyfelszabadítás     olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek során egy mezőről elkerül egy másik sakkfigurát akadályozó sakkfigura.
hídépítés     a bástya-végjátékok során alkalmazott lépéssor.
huszároppozíció     a két, egymástól huszárlépésnyire álló király huszároppozícióban van.
időzavar     akkor beszélünk időzavarról, ha valamelyik játékosnak fogytán van a gondolkodási ideje.
izolált gyalog     olyan gyalog, amelyiknek a szomszédos vonalán nincsen másik, saját színű gyalog, tágabb értelmezésben olyan gyalog, amelyik más gyaloggal nem védhető meg, valamint előrehaladása akadályozva van.
játszmavégződés     a sakkjátszmának kétféle végeredménye lehet: valamelyik játékos nyer, vagy egyik sem (döntetlen). Nyerni lehet matt beadásával, az ellenfél feladásával, az ellenfél leesésével, vagy egyéb okokból a versenybíró döntésével. Döntetlen játszmavégződés akkor áll elő, ha valamelyik játékos pattot ad, ha a két fél döntetlenben egyezik meg, ha az egyik fél döntetlen igénye (lásd. döntetlen) jogos volt, ha mindkét játékos leesett, vagy egyéb okokból a versenybíró döntésével.
kettős sakk     felfedéssel adott olyan sakk, amikor a felfedő sakkfigura is sakkot ad, és a felfedett sakkfigura is.
kettős támadás     olyan lépés, amelynek során egy sakkfigura egyszerre támad meg két ellenséges sakkfigurát úgy, hogy mindkettőt egy lépéssel megvédeni nem lehet.
király-háromszögelés     a királlyal tett három lépésből álló lépéssorozat, melynek végén a király ugyanarra a mezőre jut vissza.
királyszárny     a sakktábla azon fele, amelyik a király vonalát, és az attól a tábla széléhez közelebbi vonalakat tartalmazza.
királyvándorlás     olyan lépéssorozat, amelynek során az egyik fél a királyát biztonságba helyezi, akár üldözése által is, vagy az ellenfél támadását kivédendő, vagy azon az oldalon aktív lépések előkészítéseként.
kombináció     kényszerítő erejű lépéssorozat.
kompenzáció     akkor beszélünk kompenzációról, ha valamelyik egyensúly az egyik sakkjátékos javára billen el, míg egy vagy mindkettő másik egyensúly pedig a másik fél javára. Az összességében hátrányban lévő fél esetében beszélünk kompenzációról; vö. dinamikus egyensúly.
KOMIR     betűszó, Központi Országos Minősítő Rendszer.
könnyű tiszt     a huszár és a futó összefoglaló neve.
kötés     akkor beszélünk kötésről, ha egy sakkfigura ellenséges tiszt által akadályoztatva van a lépésben oly módon, hogy az ellenséges tiszt a következő lépésben üthetné, és így ha lépne, felszabadítaná az ellenséges tiszt tűzvonalát, és így a kötő tiszt leüthetne egy olyan sakkfigurát, amelyiket eddig pont az ellenséges tiszt tűzvonalának korlátozásával védett az a sakkfigura; vö. feloldás
középjáték     a  megnyitást követő szakasza a sakkjátszmának.
kulcsmező     egy különlegesen fontos mező.
leesés     a gondolkodási idő felhasználása.
lépéskényszer     olyan állásban van ~, amikor 1) a lépésen lévő fél csak egyetlen lépést tehet (kényszerlépés); 2) a lépésen levő félnek ugyan több lépése is van, de mindegyik lépés veszít.
lóg     az a sakkfigura lóg, amelyik a következő lépésben üthető lenne, és semmi sem védi.
lógó gyalogpár     két, egymás melletti gyalog, és egyik sem védhető meg másik gyaloggal.
manőver     a sakkfigurák több lépésen át tartó tervszerű áthelyezése.
mattháló     olyan állás teremtése, amely fonalasan matthoz vezet.
megnyitás     a sakkjátszma kezdeti szakasza.
megnyitási változat     a megnyitásban előny szerzésének reményében megjátszható lépéssorrend.
mérgezett gyalog     olyan védtelenül hagyott gyalog, melynek leütésére az ütő fél hátrányba kerülne.
mértani oppozíció     a két király akkor áll mértani oppozícióban, ha ugyanazon a vonalon állnak, és mindössze egy mező választja őket el egymástól.
mező     a sakktáblán egy vonal és egy sor által közrefogott négyzetrács.
mezőnyérték     sakkversenyeken az azonos pontot elért versenyzők között a helyezések eldöntésére szolgáló pontszám.
minor-átváltozás     olyan átváltozás, amikor a gyalogért cserébe a sakkjátékos nem vezért kér.
minoritás-támadás     olyan gyalogtámadás, amikor az a fél indítja meg gyalogait, akinek azon a részen kevesebb gyaloga van. Célja gyengeség létrehozása az ellenfél gyalogszerkezetében.
minőség     A bástya és egy könnyű tiszt minőségbeli különbsége.
nagyminőség     a vezér és egy bástya közötti minőségbeli különbség.
nehéztiszt     a bástya és a vezér összefoglaló neve.
nyílt megnyitás     olyan megnyitás, amikor világos a királya előtti gyalogával kettőt mezőt lép előre, s amire sötét ugyanígy válaszol (vagyis 1. e4-re 1.- e5).
nyílt vonal     olyan vonal, amelyiken nincsenek gyalogok.
oppozíció     a végjáték egyik kulcsfogalma. A két király akkor áll egymással oppozícióban, ha egymáshoz képest a megfelelő mezőn vannak.
önmatt     a feladványszerzés egyik témája. Lényege, hogy a mattot kapó fél szándékos lépéseket tesz a matt érdekében.
örökös sakk     a lépésismétléses döntetlen egyik formája. Lényege, hogy a védekező fél bármit lép, arra folyamatosan és védhetetlenül sakkot kap.
pattfészek     általában a hátrányosabb helyzetben lévő fél számára a döntetlen elérésének módja, hogy a saját királyát pattolja, elveszi előle a lehetséges lépéseket, miközben más figurájával sem tud lépni, és az ellenfél ezt a pattfészket legfeljebb csak súlyos anyagi áldozattal tudja feloldani.
pontérték     a sakkfigurák egymáshoz viszonyított, általánosan elfogadott, de a játékhoz magához szervesen nem tartozó, a minőségbeli differenciát kifejező, a mennyiség-minőség relációban használt értéke. Így egy gyalog értéke egy, a futóé és a huszáré három, a bástyáé négy és fél, míg a vezéré nyolc és fél pont (Honfi Károlytól). Ilyenformán két gyalog értéke két pont, egy gyalogé és egy huszáré pedig négy. A pontrendszer viszonylagosságát jelzi, hogy általában egy futó és egy gyalog felér egy bástyával, míg néha két gyalog és futó ér egy bástyát. A két bástya általában jobb egy vezérnél, míg egy bástya és egy futó is döntetlent tarthat egy vezérrel szemben. Ezért ezt a pontrendszert csak viszonyítási alapként lehet használni, mindig az adott állásból kell kiindulni. A királynak nincs pontértéke, mivel egyik fél királyát sem lehet leütni, így ebben a viszonyrendszerben sem szerepel.
pozícióelőny     akkor beszélünk pozícióelőnyről, ha a két játékos azonos értékű sakkfigurái vagy egyes sakkfigurái között a minőségi különbség nyilvánvaló.
pozíciós áldozat     olyan áldozat, amit pozícióelőnyért cserébe hajtanak végre.
rapid     olyan sakkjátszma, ahol nincs időellenőrzés, lépésenkénti gondolkodási idő, hanem a maximális gondolkodási idő 15 perc és 60 perc között van, és a játszma leesésig tart.
ráterelés     egy sakkfigura kényszerítő erejű ráterelése egy adott mezőre, vö. elterelés.
sakkozó     az a sakkjátékos, aki minősítést (vagyis értékszámot) szerzett magának. A nemzetközi minősítésű játékosokon kívül Magyarországon az alábbi minősítések vannak:
negyedosztályú játékos     olyan sakkozó, akinek az élőpontja 1400 és 1500 között van.
harmadosztályú játékos     olyan sakkozó, akinek az élőpontja 1500 és 1700 között van.
másodosztályú játékos     olyan sakkozó, akinek az élőpontja 1700 és 1900 között van.
első osztályú játékos     olyan sakkozó, akinek az élőpontja 1900 és 2100 között van.
mesterjelölt     olyan sakkozó, akinek az élőpontja 2100 és 2300 között van.
sakkvakság     azon gyengébb sakkozók tulajdonsága, akik egyértelmű lépéseket nem vesznek észre ill. akik hajlamosak sakkfigurák elnézésére.
snell (villámsakk)     olyan sakkjátszma, ahol nincs időellenőrzés, lépésenkénti gondolkodási idő, hanem a maximális gondolkodási idő maximum 15 perc, és a játszma leesésig tart.
stratégia     egy távolabbi cél érdekében történő tervek összessége.
svájci rendszer     sok résztvevős sakkversenyeken használt lehetséges lebonyolítási forma, melynek lényege, hogy mindig az azonos pontszámúakat sorsolják össze.
szabadgyalog     olyan gyalog, melyikkel szemben nem áll ellenséges gyalog, s előrehaladása nem esik ellenséges gyalog ütőkörébe.
szabálytalan lépés     olyan lépés, amelyiket a sakkjátékos nem léphet meg, mert vagy a sakkfigura nem tud oly módon lépni, vagy mert sakkban van, és a tett lépéssel a sakkjátékos a sakkot nem védi ki, vagy mert a lépő figura királyát védi és le van kötve, vagy ha sáncolásnál a király útvonala ellenséges tiszt hatókörén vezet keresztül, vagy ha a király sakkba lép.
szárnytámadás     olyan támadás, ami valamelyik szárnyon megy végbe.
szélsőgyalog     valamelyik szélső soron lévő gyalog.
taktika     egy közelebbi cél érdekében végrehajtott tervek összessége. Taktikai terv például az átlózárás, a torlaszképzés stb.
taktikus     olyan játékos, aki inkább vállalja a konkrét számításokat igénylő taktikai harcot, mint a nyugodtabb játékot kedvelő pozíciójátékos.
tempó     egy lépéshez szükséges időmennyiség, vagyis egy lépés.
tempónyerés     egy tempó megszerzése.
tempóvesztés     egy tempó elvesztése.
tempóelőny     annak a sakkjátékosnak van tempóelőnye, amelyik a tervét egy lépéssel korábban tudja megvalósítani.
térelőny     annak a játékosnak van térelőnye, amelyiknek több mezőt ellenőriz ill. bitrokol.
torlasz     az egyik sakkfigurát a mozgásában akadályozó ellenséges sakkfigura.
torlaszképzés     az egyik sakkjátékos korlátozza az ellenfél egy sakkfiguráját a lépésében azáltal, hogy egy kisebb értékű sakkfigurát állít tűzvonalába; lehet nagyobb értékű figura is a torlaszoló.
tűzvonal-korlátozás     (ütésvonal-korlátozás, hatókör-korlátozás); az egyik sakkjátékos korlátozza az ellenfél egy sakkfigurájának tűzvonalát azáltal, hogy fenyegetés révén egy olyan mezőre kényszeríti, ahol a tűzvonala kisebb. Sakkfigura mozdulatlansága esetén is létrejöhet pld. torlaszképzéssel.
üteg     olyan szerkezet, amikor egy sakkfigura egy saját sakkfigurának zárja le a tűzvonalát.
vakjátszma     olyan sakkjátszma, amiikor az egyik vagy mindkét fél a tábla megtekintése nélkül játszik.
változat (variáns, vari)     egy adott állásból levezethető, megjátszható elágazás.
végjáték     a sakkjátszma befejező része.
vezérszárny     a sakktábla azon fele, amelyik a vezér vonalát, és az attól a tábla széléhez közelebbi vonalakat tartalmazza.
vonal     a sakktáblán a függőleges oszlop neve.
vonalnyitás     olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy vonalat felszabadítani a saját tisztek számára.
vonalzárás     olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy vonalat eltorlaszolni az ellenséges tisztek elől.
zárt centrum     olyan gyalogszerkezet, amikor mindkét fél gyalogjai kölcsönösen blokálják egymást a centrumban.
zárt megnyitás     olyan megnyitás, amikor világos nem a királya előtti gyalogjának kettő mezővel való előretolásával kezd.Források: hu.wikipedia.org/wiki/Sakkban_használt_fogalmak_listája
www.tapolcanet.hu